Vzdělání

VědomostiUdržení studentů

Máte obtížné studenty, kteří nevyužívají své možnosti a svůj potenciál? Schopnost úspěšně usměrňovat chování studentů a udržovat ve třídě pozitivní atmosféru patří ke klíčovým dovednostem všech učitelů. Udržováním dobrého chování se vytvoří nejlepší možné prostředí pro učení se i pro výuku, což bude pro studenty příslibem dobré budoucnosti.

Co znamená zvládat chování?

Chování studentů významně ovlivňuje studijní výsledky. Rušivé chování, které se toleruje, může mít za následek špatné známky žáků i studentů, a to nejen těch neukázněných, ale i celého zbytku třídy. Zvládat chování znamená oslabovat negativní chování a naopak podporovat a posilovat prvky pozitivního chování, které studentům umožňuje učit se co nejlépe.

Zvládání studentů, kteří vyrušují

Studenti, kteří vyrušují, se zpravidla o nic nezajímají, většinou proto, že se nudí a/nebo je jim vše lhostejné, což dávají najevo svým špatným chováním. Kvůli tomu samozřejmě trpí jejich vzdělávání. Pomoci jim dostat se zpět na “správnou cestu” (vhodnou výchovnou strategií, aby se chovali řádně a přiměřeně), aby se znovu zapojili do vyučování a cítili se spokojenější sami se sebou, není vůbec jednoduché. Ale přitom je to zásadně důležité. Takový student možná potřebuje nějakou zvláštní podporu, aby mohl plně využít svůj potenciál. Ze zkušenosti lze říci, že i ti nejobtížnější studenti se dají obrátit k lepšímu, což významně ovlivní jejich sebedůvěru i dosahované výsledky.

Pochopení, k jakému chování má student sklon, a zjištění úrovně jeho emoční i všeobecné inteligence, může odhalit kořeny jeho frustrace a špatného chování, což poskytne studentovi i učiteli příležitost tyto příčiny ovlivnit.  

Posilování pozitivního chování a poskytnutí příležitosti studentům, aby si lépe uvědomovali, jak působí na své okolí, ale také pochopení příčin svého chování, může mít za následek, že své chování začnou zvládat a upravovat. Díky tomu budou moci řešit mnoho potíží a problémů, se kterými se potýkají.

Zvládání pozitivního chování

Angažovaní studenti se chtějí učit, jsou hrdí na svou práci a snaží se rozvíjet a uspět. Tato skutečnost se zpravidla odráží v pozitivním chování projevujícím se zdravou zvídavostí, zájmem o věc, dobrými úmysly a spokojeností až nadšením, když se student ocitne ve výukovém prostředí. Takové pozitivní chování slouží důležitému účelu, neboť zvyšuje hranici studentovy úspěšnosti a osobní spokojenosti.

Studenti, kteří chápou sami sebe, zpravidla podávají lepší výkony a jsou angažovanější. Většinou bývají sebejistější, neboť si uvědomují své silné stránky i motivátory. Proto také bývají soustředěnější a cílevědomější. Tím, že studentům pomůžeme uvědomit si své silné stránky, získáme nástroje k lepšímu ovlivňování své výkonnosti. Následkem bývá větší motivace, odhodlání a sebedůvěra pro dosahování úspěchů, ale i při překonávání výzev a potíží.

Vzájemné pochopení

Učitelé, kteří chápou chování svých studentů, jsou lépe vybaveni účinně řídit jejich vzdělávací proces.

Učitelé dokáží posoudit způsoby, jakými mají předávat informace různým typům studentů tak, aby se vytvořilo vhodné a pozitivní výukové prostředí.

Stejně tak i studenti, kteří chápou chování své i svých vrstevníků, mohou toto poznání použít k vytvoření si pozitivního přístupu a vystupování jak ve třídě, tak i při samostudiu.

Všeobecně lze konstatovat, že lepší pochopení a poznání, jak člověk působí na své okolí a jak jeho chování chápou a vidí ostatní, přispívá k vytvoření pozitivního, angažovaného a úspěšného výukového prostředí. Díky tomuto poznání se často změní k lepšímu i ti nejobtížnější studenti.