Společnost Virgin Trains

Společnost SiemensPolicie pro oblast Údolí Temže

Oddělení pro poskytování služeb zákazníkům společnosti Virgin Trains působí jako konzultační skupina, která také odpovídá za veškeré další vzdělávaní a školení v rámci celé společnosti. Toto oddělení používá hodnocení od Thomase k posilování týmové spolupráce, zlepšování manažerských dovedností a zjišťování možností dalšího rozvoje jednotlivých zaměstnanců.

Výzva

Hlavní odpovědností školicího oddělení společnosti Virgin Trains je vyhledávat a vybírat organizace provádějící školení týmů pracujících v jídelních vozech vlakových souprav společnosti Virgin Trains, ale také organizovat školení pro vlakvedoucí a nádražní personál. Stručně řečeno, toto školicí oddělení má zajišťovat povinné i nepovinné rozšiřující školení a další rozvoj zaměstnanců jmenované společnosti. 

Gaynor Stewart, vedoucí s odpovědností za rozvoj lidských zdrojů u společnosti Virgin Trains, říká: "V našem oddělení jsme chtěli začít používat nějaký nástroj, který by pomohl členům týmu lépe poznat jeden druhého, ale také jim naznačil jejich vlastní možnosti."

Řešení

U společnosti Virgin Trains začali používat Thomasovu Analýzu osobního profilu (AOP) zprvu jako pomůcku při školeních týmů. “Pomocí AOP jsem si nechali vyhotovit profily všech členů týmu a poskytli jim individuální zpětnou vazbu, tj. důkladné vysvětlení významu výsledného profilu každého jednotlivce. Jedná se o snadno pochopitelné hodnocení: Dominance, Vliv, Stálost a Ochota přizpůsobit se jsou termíny vyjadřující charakteristické rysy, jejichž význam je všeobecně známý a zároveň jednoznačný. Našim týmům se hodnocení líbilo mimo jiné i proto, že výsledné zprávy obsahovaly i výrazná grafická znázornění zjištěných ukazatelů a textové části zpráv nebyly napsány žádnou příliš odbornou terminologií.”

AOP je nejpřesnější psychometrický nástroj, který jsem kdy používala. A výsledné zprávy jsou nedocenitelné, mám je stále po ruce, abych si je mohla přečíst během roku kdykoliv, když potřebuji v týmu vyřešit nějaký problém.

Gaynor Stewart, Virgin Trains

“Původně jsme poskytovali zpětnou vazbu k AOP jednotlivým členům týmu "mezi čtyřma oočima", abychom si byli jisti, že každý správně pochopil výsledky své analýzy. Ale při dalším setkání celého týmu jsme vyzvali každého jednotlivce, aby na manažerské tabuli (flipchartu) nakresil graf rozdělený do tří částí – silné stránky, příležitosti a hrozby. O svůj profil se tak každý podělil s celým týmem - zábavným a nekonfrontačním způsobem. Naším cílem bylo, aby si každý dobře uvědomil a pochopil své vlastní chování, ale i chování svých kolegů, jen tak budou moci navzájem těsněji spolupracovat. O profilech jsme hovořili prakticky pokaždé, kdy jsme se sešli jako tým, protože jsem cítila, že to je důležitý prvek, který nás všechny spojuje. Navíc na naší každoroční zimní konferenci přednesl každý člen školicího týmu krátkou prezentaci v PowerPointu s vysvětlením svého osobního profilu podle hodnocení od společnosti Thomas.”

Gaynor také používala profily pro řízení svého týmu:  

Jako vedoucí teď rozumím členům svého týmu lépe. Vím, jak se jim nelépe pracuje a podle toho se snažím přizpůsobit svůj styl jejich vedení a řízení.

Gaynor Stewart, Virgin Trains

"Původně, když jsem jednala "mezi čtyřma očima" s někým ze svého týmu, tak jsme používala standardní postup. Nyní přizpůsobuji obsah i formu jednání podle typu člověka, s kterým jednám. Někteří lidé potřebují větší podporu a systematičnost než jiní.”

“Profil osobnosti podle Thomase nechálme vyhotovit i uchazeče o práci v našem školicím oddělení. A poskytneme jim stejný systém zpětné vazby, jaký používáme i na ostatní personál.”

Výsledky

“Právě jsme s ročním odstupem nechali opět vyhotovit profily všech členů našeho týmu a je až překvapující, jak se některé profily změnily. U někoho k tomu zřejmě došlo díky celoročnímu cílenému úsilí změnit své chování, což má v konečném efektu velký dopad na výkonnost celého týmu.”

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.