Policie pro oblast Údolí Temže

Společnost Virgin TrainsEdinburský umělecký festival (Edinburgh Frin...

Policie pro oblast Údolí Temže (Thames Valley Police - TVP) je největším policejním sborem v Anglii a Walesu působícím mimo velké městské oblasti. V této policejní složce se používají hodnocení AOP a TEIQue od Thomase ke zlepšování výkonnosti řadových policistů i při dalším vzdělávání velitelů všech stupňů.

Oblast působnosti tohoto policejní sboru (TVP) zahrnuje hrabství Berkshire, Buckinghamshire a Oxfordshire, kde žije (mimo velká města) více než dva miliony obyvatel a kam každoročně přijíždí více než šest milionů turistů. Patří sem i dozor nad 313 kilometry dálnic, což je více, než má na starosti jakýkoliv jiný britský policejní útvar.

Hlavním cílem vedení Policie pro oblast Údolí Temže je poskytovat obyvatelům co nejlepší možné služby za vynaložené finanční prostředky, což konkrétně znamená: snižovat kriminalitu, zadržovat zločince a přivádět je ke spravedlnosti, ale také snižovat náklady.

Výzva

Alison Sercombe, vedoucí personálního útvaru zvaného Podpora vedení a kariérního postupu, říká: "Oblast naší působnosti je rozdělena do 15 obvodů zahrnujících venkov, ale i menší města. Vedení každého obvodu úzce spolupracuje s místními zastupitelstvy, jen tak je totiž možné zajišťovat kvalitní policejní službu. Abychom odpovědně plnili své povinnosti vůči jednotlivým městům a obcím, potřebujeme k tomu kvalitní velitele, kteří povedou celý sbor k jasně stanovenému cíli - nižší kriminalitě a tudíž větší bezpečnosti v celé nám svěřené oblasti. Dá se říci, že v takové situaci má dobré vedení cenu zlata."

Řešení

Policie pro oblast Údolí Temže zařadila hodnocení charakteristických rysů osobnosti (AOP) a hodnocení povahové emoční intelůigence (TEIQue) (obě hodnocení od společnosti Thomas) do svého programu zvaného Řízení rozvoje talentů.

Nemohu ztrácet čas něčím, co by nemělo přímý dopad na zlepšování policejní služby přímo v terénu. Hodnocení AOP a TEIQue od Thomase mi významně pomáhají při mé práci zaměřené na výchovu kvalitních velitelů, kteří povedou své lidi k co nejlepší možné službě v jim svěřených obvodech a okrscích.

Alison Sercombe, Policie pro oblast Údolí Temže 

“V rámci programu Řízení rozvoje talentů školíme a vzděláváme důstojníky i řadové policisty tak, aby byli schopni působit ve vyšších funkcích. Díky používání hodnocení PPA a TEIQue dokážeme objektivně posoudit možné kandidáty na vyšší funkce, neboť si uděláme obrázek nejen o jejich dosavadní činnosti, ale i tom, co mohou nabídnout do budoucnosti a jak bychom je mohli podpořit. Zjištěním jejich silných stránek i oblastí, v kterých by se měli zlepšit získáme informace pro odpovědná rozhodnutí týkající se dalšího směru a vývoje jejich profesní kariéry.”

“Jeden z našich důstojníků byl znám svým příliš autoritativním chováním. Součástí zmíněného programu Řízení rozvoje talentů je i vyhodnocení takových složek emoční inteligence, jakými jsou např. sebemotivace, asertivita a vztahy a jaký dopad mohou mít tyto vlastnosti na chování člověka v jeho pracovním prostředí. Toto hodnocení pomohlo zmíněnému důstojníkovi pochopit, jak jej vnímají lidé v jeho okolí a jak na ně působí..”

“Rozhodl se svůj styl změnit a díky tomu byl mnohem úspěšnější. Změnou svého přístupu totiž dosáhl, že mu lépe rozuměli a snadněji s ním komunikovali hlavně lidé z místních zastupitelstev."

“Naším cílem je důvěryhodnost všech příslušníků policejního sboru. Má-li být člověk důvěryhodný, musí si uvědomovat, jak vlastně působí na své okolí, jakou práci odvádí. Nástroje TEIQue a AOP pomáhají hodnoceným jedincům pochopit svůj osobní styl práce, jak se chovají pod tlakem, jak umí navazovat a udržovat vztahy a co je vlastně motivuje.”

Výsledek

“Statistika nám ukázala, že absolvování programu Řízení rozvoje talentů znamená pro žadatele o vyšší funkci výhodu. Při povyšování do vyšších funkcí je konkurence velice tvrdá, my jsme však zjistili, že za poslední dva roky byli absolventi zmíněného programu při své žádostí o povýšení úspěšní v 27%.”

Informace získané o účastnících porogramu Řízení rozvoje talentů byly doslova nedocenitelné. Obě hodnocení od Thomase poskytla vědeckou základnu pro zpětnou vazbu a hodnocené jedince upozornila na jejich silné stránky i oblasti, v kterých by se měli zlepšit a jakou podporu k tomu potřebují. Hlavní závěry z provedených hodnocení byly předány i přímým nadřízeným, aby věděli, v jakém směru mají podporovat další rozvoj svých podřízených.

Alison Sercombe, Policie pro oblast Údolí Temže 

“Program Řízení rozvoje talentů také účastníky přesvědčil, že organizace se zajímá o jejich budoucnost, což je nejen důležité pro posilování jejich angažovanosti, ale také to pomáhá udržet kvalitní lidi ve sboru. Absolventi tohoto programu se stali policisty s prokazatelně vyšší výkonností. Když se vrátili zpět ke svým týmům, přinesli s sebou doslova auru pozitivity – vyznačovali se lepšími organizačními schopnostmi, vyzařovalo z nich nadšení a větší zaujetí pro svou práci. Výsledkem toho byla všeobecně vyšší výkonnost jejich týmů.”

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.