Společnost Buckinghamshire Business First

Collingwood Search & SelectionSpolečnost Everything Office

Buckinghamshire Business First (BBF) je společnost podporující růst a prosperitu podnikatelských subjektů v hrabství Buckinghamshire. Jedná se o neziskovou organizaci, která používá hodnocení od Thomase pro zjišťování angažovanosti svého personálu.

Hlavním cílem společnosti Buckinghamshire Business First (BBF) je organizovat a co nejúčinněji podporovat všechny činnosti a iniciativy, které povedou k vytváření nových pracovních míst a ke stabilitě trhu práce a zaměstnanosti.

Jako organizace, která si uvědomuje zásadní důležitost lidí pro úspěch jakéhokoliv podniku, věnuje BBF velikou pozornost svému personálu. Sarah Randall, provozní ředitelka, vysvětluje: "Jako konkrétní projev přístupu k našim lidem jsme se rozhodli podrobit se hodnocení Investoři do lidí (angl. zkratka IIP), abychom  získali tuto velice prestižní akreditaci potvrzující příkladné jednání a zacházení se svými zaměstnanci. S cílem pomoci vrcholovému managementu předem se na toto hodnocení připravit a zjistit skutečnou angažovanost pracovního osazenstva, rozhodli jsme se provést průzkum stavu angažovanosti zaměstnanců celé naší organizace. Sice jsme před třemi roky (po splynutí několika menších organizací v nynější větší společnost) jeden (vlastní) průzkum již provedli, ale nyní jsme došli k názoru, že v této situaci bychom si měli nechat provést průzkum profesionální, který by vrcholovému managementu poskytl skutečně spolehlivé informace.”

Průzkum a výsledky

I když je BBF organizace, která podporuje otevřenou diskusi, zmíněný průzkum poskytl zaměstnancům další fórum, kde se mohli vyjádřit k veškerému dění ve své společnosti, navíc s výhodou zaručené anonymity.

Sarah Randall, Buckinghamshire Business First

Dotazník byl sestaven tak, aby se zaměstnanci mohli (a vlastně museli) vyjádřit ke všem aspektům jejich role, odměny a uznání, ale také tam byly otevřené otázky vyžadující zpětnou vazbu vyjádřenou volným textem. K vyplnění dotazníku byli vyzváni všichni zaměstnanci, odevzdaných vyplněných formulářů bylo 95%, proto bylo možno považovat získané výsledky za reprezentativní.

Vrcholový management se předem nezabýval žádným spekulativním očekáváním, ale výsledky průzkumu byly příjemným překvapením. Sarah k tomu říká: "Někdy jsme k sobě až příliš kritičtí a zapomínáme si uvědomovat, co děláme dobře. Získané poznatky nás potěšily, neboť nám připomněly silné stránky a přednosti naší organizace. Rovněž bylo užitečné získat porovnání s ostatními organizacemi v UK.”

Výsledky průzkumu byly poskytnuty velmi přijatelnou a snadno pochopitelnou formou.

Sarah Randall, Buckinghamshire Business First

"Když jsme se zabývali celkovými výsledky, pomohl nám odborník od Thomase správně si je vyložit a hlouběji pochopit díky svým zkušenostem z jiných organizací. Souhrnná výsledná zpráva byla vynikající, velmi přehledná a obsahující názorná grafická vyjádření získaných ukazatelů, navíc obsahovala i výstižný komentář k odpovědím na otevřené otázky. Díky získaným výsledkům jsme mohli učinit závěry, o které jsme se podělili se všemi zaměstnanci na pravidelném čtvrtletním shromáždění celého osazenstva naší společnosti.”

Závěry

Průzkum posílil dialog se zaměstnanci a podpořil jejich angažovanost. Jednou z oblastí, které by měl podle získaných výsledků věnovat vrcholový management více pozornosti, bylo zdraví a poocit pohody zaměstnanců. “Zamysleli jsme se nad tím a rozhodli se zavést další výhody," vysvětluje Sarah, “byla to příležitost uvědomit si, co bychom mohli pro své lidi dělat lépe a nové výhody zavést  ještě před hodnocením IIP. Začali jsme v tomto směru činit konkrétní kroky, aniž bychom tápali v nejistotě o správnosti nebo nutnosti nových opatření. Celkově lze konstatovat, že přesvědčivě prezentované podrobné výsledky nám pomohly uvědomit si své silné stránky i nedostatky, zlepšit naši personální práci a získat velkou sebedůvěru před nadcházejícím hodnocením IIP.”

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.