Řízení výkonnosti

Udržet si talentyZvládání změn

Management stráví 80 % času snahou ovlivnit/zlepšit práci nedostatečně výkonných zaměstnanců. Z tohoto důvodu by v každém podniku měla patřit strategie pro účinné řízení výkonnosti k nejvyšším prioritám. Jen tak bude moci organizace fungovat úspěšně. Každý manažer odpovídá za maximální využití potenciálu svých podřízených i za posilování jejich angažovanosti. Proto musí prakticky neustále sledovat, kontrolovat a hodnotit jejich výkony a soustřeďovat se na to, aby plnili zadané úkoly a dosahovali co nejlepších klíčových ukazatelů své výkonnosti.

Společnost je tak dobrá, jak dobří jsou její zaměstnanci. Proto zajištění, aby vaší lidé stále pracovali jak nejlépe dovedou, patří k naprostým prioritám - chcete-li si udržovat náskok před konkurencí.
 

Kvalitní systém hodnocení výkonnosti je základní obranou proti situacím, které by vás nemile překvapily nedostatečnými výkony vašich zaměstnanců.

Co znamená hodnocení výkonnosti a proč je tak důležité?

Angažovaní a motivovaní zaměstnanci chápou nutnost svého přispívání k plnění všeobecných cílů organizace, bez ohledu na stupeň svého funkčního zařazení. Pravidelným hodnocením výkonnosti, při kterém se zároveň stanovují osobní cíle v souladu s potřebami podniku, se zajistí, že naprosto každý zaměstnanec pochopí svou roli, kterou se podílí na úspěšnosti celé organizace. 

Zavedení systému, kdy každý zaměstnanec pravidelně podstupuje hodnocení se svým přímým nadřízeným, přičemž se diskutuje jeho výkonnost porovnáním se stanovenými a dosaženými cíly, zároveň umožní nejvyššímu vedení sledovat celkovou výkonnost osazenstva podniku. Proto by koncem roku při bilancování hospodářských výsledků nemělo docházet k žádným překvapením!

Jak získat z hodnocení výkonnosti co nejvíce

Jako manažer asi znáte práci a výkony svých podřízených celkem dobře, ale víte také, co je skutečně motivuje a jak z nich "dostat co nejvíce"? Zjištění upřednostňovaného způsobu chování i emočních preferencí zaměstnanců vám poskytne základnu pro skutečné porozumění svému personálu a zároveň pomůže i samotným pracovníkům,  aby lépe poznali sami sebe.

Poskytneme vám i členům vašeho týmu nástroje, díky kterým všichni hlouběji pochopí své chování, jakým způsobem nejraději komunikují, jaké jsou jejich silné stránky i nedostatky a co je motivuje. Tyto informace otevřou "stavidla" pro účinnou komunikaci v průběhu osobního hodnocení o tom, co se daří a co by se mělo zlepšit, v jaké oblasti by měl hodnocený jedinec absolvovat další školení atp.

Pochopení důvodů jejich problémů a získání informace, jak se asi budou chovat, je faktor, který zaměstnancům významně pomůže jejich problémy vyřešit.

Lepší pochopení sebe sama často člověku umožní, aby své chování změnil. A zároveň mu poskytne příležitost pro vypracování strategie a akčního plánu s cílem zmírnit tlak v problémových oblastech, pro které se bude vyžadovat další proškolení/vzdělání (neboť tam si je hodnocený jedinec nejistý).
 

Širší pohled díky zpětné vazbě 360 stupňů

Hodnocení výkonnosti (což je vlastně kontrola) nemá vycházet nejen z toho, jak vidí výkonnost svého podřízeného jeho přímý nadřízený.Zpětná vazba 360 může vedoucímu i hodnocenému zaměstnanci pomoci zjistit jeho silné stránky i oblasti, ve kterých by se měl zlepšit také podle toho, jak to vidí jeho kolegové a případně i zákazníci. Tím se otevře širší diskuse a zaměstnanec se dozví, jak jeho výkonnost a chování působí na ostatní. Taková zpětná vazba se dá použít jako východisko pro stanovení cílů dalšího osobního rozvoje v časovém horizontu 6 až 12 měsíců, kdy je potřeba vyhodnotit dosažené změny opětovnou zpětnou vazbou 360. Náš nástroj 360 poskytuje objektivní rámec pro zjišťování konkrétních nedostatků ve výkonnosti, posilování uvědomování svého působení na ostatní a pochopení, jak zlepšit svou osobní efektivitu.

Ve hře je však více 

Hodnocení jsou důležitou součástí řízení výkonnosti, ale musí se brát pouze jako jeden z prvků širšího programu rozvoje lidských zdrojů. Hodnocení výkonnosti je jen začátek – jakmile se zjistí, které oblasti je potřeba zlepšit, je důležité, aby se nabídl správný druh následného školení/dalšího vzdělávání. Maximální využití potenciálu zaměstnanců a vytvoření předpokladů pro vysokou výkonnost rozhodne o budoucnosti vašeho podniku.