Zvládání změn

Řízení výkonnostiBenchmarking a lidské zdroje

Změny jsou pro každou organizaci zásadně důležité, jestliže si chcete udržet konkurenceschopnost jak na trhu, tak jako zaměstnavatel přitahující pozornost talentovaných lidí. Jakým způsobem se změny s osazenstvem projednají, jak se zavádějí a následně zvládají, to je pro úspěšnost organizace rozhodující.

93 % společností prochází změnami nebo se právě na ně chystá.

Forbes, 2014

Až 70 % snah o změny končí nezdarem.

McKinsey, 2013


Zvládnutí změny znamená zavedení transformační strategie na osobní i organizační úrovni tak, aby se podnik či organizace posunuly kupředu při plnění svých stratgických cílů.

Organizaci může přinutit ke změnám řada faktorů. Může se jednat o důvody interní a/nebo externí, např.:

 • vytvoření si výhody oproti konkurenci 
 • zaujetí jiného místa na trhu 
 • růst, fúze nebo akvizice
 • změna právního, politického nebo ekonomického prostředí 

Nejdůležitější zbraň pro zvládnutí změn má organizace ve svých zaměstnancích.
 

S angažovanými zaměstnanci, kteří chápou důvody pro změnu a způsob jejího zavedení existuje vyšší pravděpodobnost, že se provedená změna setká s úspěchem. A naopak platí, že netečné, znepokojené a vzdorující osazenstvo zavedení změny ztíží, někdy dokonce znemožní.

Lidé se mohou bránit změnám z mnoha důvodů, např. kvůli: nepochopení, nedostatku důvěry, malé flexibilitě, nesouhlasu s nabídnutými možnostmi nebo obavám z možných dopadů na ně osobně.

Zajistit, aby se zaměstnanci změnám nebránili je důležité jak pro celkovou podnikovou atmosféru, tak i (a to hlavně) pro výkonnost. Proto je zásadně důležité zvládnout změny řádně a efektivně na celopodnikové úrovni, ale přitom dostatečně zohlednit zaměstnance jako svébytné jedince. Veškeré osazenstvo musí mít během zavádění změn pocit podpory, jen tak může proces transformace skončit úspěšně.  

Jaké praktické kroky můžete tedy učinit, abyste provedli své lidi změnami úspěšně?

Prvním krokem úspěšného programu je zjištění potřeby provést změny a poté jasná definice vize a cíle (cílů), kterých se má provedenými změnami dosáhnout. Musí se provést důkladný audit napříč celou organizací, aby se zjistil přesný současný stav, kam se chcete dostat a kde/jaké existují nedostatky. Tím se také získá benchmark (měřítko), pomocí kterého budete moci zpětně porovnávat, jak dalece jste v procesu zavádění změn postoupili. .

Velmi důležité je hned od počátku  do procesu zapojit (angažovat) všechny zaměstnance, aby bylo vše naprosto transparentní.

Jako hlavní důvod, proč změnu považují společnosti i zaměstnanci za obtížnou nebo nejistou, se shodně uvádí  nedostatečná komunikace. 

Mají-li se využívat výhody plynoucí z provedené změny dlouhodobě, musí se výsledný proces průběžně kontrolovat a v případě potřeby upravit původně stanovená vize. Pravidelné upřesňování programu udrží organizaci v požadovaném směru a zajistí, že strategie změny se bude aplikovat správným způsobem. Průzkumy angažovanosti zaměstnanců (provedené pomocí důvěryhodných a nestranných prostředků) poskytnou o převládající situaci a atmosféře ve společnosti užitečné informace a dokonce mohou pomoci získat praktické nápady a doporučení od lidí zapojených do každodenního provozu organizace.

Výsledky změn dosahované během procesu transformace nezapomeňte občas oslavit s celým osazenstvem podniku. Důležité je si uvědomit, že patřičné uznání a ocenění přínosu nejrůznějších jedinců z různých oblastí organizace může být klíčem k zajištění trvalého prospěchu plynoucího z provedených změn.

Budete-li pracovat s Thomasem, můžeme vám pomoci:

 • zjistit, jaký je váš výchozí stav i kde máte největší potíže a určit správné kroky, které je potřeba učinit, aby se problémové oblasti co nejlépe vypořádaly s nadcházejícími změnami 
 • vybavit vaše lídry tak, aby úspěšně provedli vaši organizaci celým procesem nadcházejících změn
 • vytvořit a udržovat interní vztahy a komunikaci na takové úrovni, že interpersonální dynamika i komunnikace budou změny podporovat
 • zajistit, že se vaši zaměstnanci budou cítit pro změny anagažovaáni i motivováni, že budou chápat jejich potřebu a proto je budou brát za svou věc    
 • zvyšovat a sledovat angažovanost vašich zaměstnanců a snižovat jejich fluktuaci 
 • oslabovat odpor proti zavádění organizačních změn
 • zjistit chybějící dovednosti ve vaší organizaci tak, abyste mohli uskutečnit výběrová řízení zaměřená na skutečné potřeby vzniklé na základě provedených změn
 • vyhodnocovat váš pokrok a přesvědčivě demonstrovat svým akcionářům návratnost investic i rentabilitu vlastního kapitálu
 • řečeno všeobecně: posilovat angažovanost, zlepšovat komunikaci, snižovat fluktuaci a zvyšovat motivaci během celého náročného procesu zavádění změn ve vaší organizaci

My od Thomase můžeme s vámi spolupracovat takovým způsobem, že si vaše osazenstvo vezme nastávající změny za své, což přinese nový začátek i úspěch jednotlivcům i celé vaší společnosti.