Benchmarking a lidské zdroje

Zvládání změnVýběrové řízení

Chcete se zbavit stresu při personálním rozhodování? Můžeme vám pomoci provádět opodstatněná rozhodnutí a vytvořit strategie pro rozvoj lidských zdrojů od výběrového řízení až po snižování fluktuace.

V současné situaci existuje obrovské množství poměrně snadno dostupných informací prakticky na každé představitelné téma. Proto mnoho podniků začalo postupovat podle zásady, že budou získávat a aplikovat informace pro nejrůznější strategie rozhodování souvisejícího s provozními i personálními otázkami tak, aby to významně ovlivňovalo celopodnikovou výkonnost.

Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů si uvědomila ohromný dopad těchto makrodat na hospodářské výsledky společnosti. Začala proto užívat široký rozsah personálních údajů jako základ pro opodstaněná rozhodnutí při výběrových řízeních, pro snižování fluktuace, k posilování pracovní disciplíny a při práci s talentovanými jedinci. Díky tomu začaly analýzy chování lidských zdrojů významně pomáhat při řešení personálních otázek v mnoha společnostech. 

Jestliže mají lídři organizace přístup k přesnějším a komplexnějším informacím než jejich konkurence, mohou činit správná rozhodnutí, která jim zajistí potřebný náskok. Možnosti, jak co nejlépe využít zmíněné ohromné množství informací, které o sobě vytváří každý zaměstnanec, jsou doslova nekonečné. Kde tedy začít?

Nejen při výběrovém řízení

Existuje mnoho oblastí, ve kterých lze využít výsledky osobní analýzy zaměstnance, a to v průběhu jeho celé pracovní kariéry:

  • výběrové řízení
  • udržení v organizaci
  • školení a rozvoj
  • týmová práce
  • výkonnost
  • vedení
  • plánování nástupnictví
  • angažovanost a motivace 
  • produktivita

Již v průběhu výběrového řízení může analýza dat začít snižovat náklady na výběr vhodných uchazečů. Členové výběrových komisí tak rychle rozpoznají nejúspěšnější zájemce, jejich výhody i nevýhody, charakteristické vlastnosti předurčující je k určitému typu výkonnosti a zdali se jejich osobnostní profil hodí pro danou roli i firemní kulturu.

Rovněž je možné analyzovat nejlepší pracovníky již v organizaci působící. Podle nich začít vytvářet žádoucí profil osobnosti s charakteristickými vlastnostmi, díky kterým podávají někteří nynější zaměstnanci nejvyšší pracovní výkony. Můžete zjišťovat, kterých dovedností se vám v podniku nedostává, a podle toho vyhledávat a přijímat nové lidi nebo vyškolit stávající jedince (s potřebnými předpoklady), kteří zjištěné mezery zaplní. Navíc lze pomocí získaných údajů plánovat nástupnictví, protože provedenou anylýzou se zjistí lidé s vysokým potenciálem vlastností požadovaných pro úspěšné vykonávání role i s nároky, jaké na ni budou kladeny v příštích 3, 5 a 10 letech.

Analýza lidí může také napomoci pozměnit způsob řízení celého podniku tím, že se jasně zjistí a pojmenuje kultura i skutečná výkonnost organizace v okamžiku ukončení analýzy a s odstupem času změří rozdíly (výsledky) dosažené určitým způsobem vedení a řízení.

Manažeři a vedoucí mohou také používat získané údaje k vyhodnocení svých oddělení a přímých podřízených. Analýza zaměstnanců umožní lídrům sdělit svou vizi způsobem, který bude vyhovovat většině osazenstva organizace, a zároveň odhalí hodně i málo angažované jedince. Z výsledků analýzy se vedoucí oddělení dozvědí,čím mohou své zaměstnance motivovat, jak mají plánovat jejich odměny, ale také ovlivňovat pracovní disciplínu a sledovat i měřit jejich výkonnost.

Správné pochopení firemní kultury

Můžeme s vámi spolupracovat při zjišťování a přesném popisu osobnostních profilů a charakteristických vlastností, které ve vašem podniku přispívají k dobré výkonnosti jedinců i celých týmů. A také při definici kultury, která je pro vaši organizaci typická. Odhalením a pojmenováním profilů, které ve vaší organizaci převládají, ale hlavně těch, které jsou výkonnostně nadprůměrné, můžete začít vytvářet žádoucí firemní kulturu i profily obsahující konkrétní přednosti (silné stránky) a také definovat vlasnosti, které budou v pracovních profilech nežádoucí. Tyto informace vám pomohou vytvořit, zdokonalit a zavést vhodnou strategii pro přesně zacílené vyhledávání i přijímání nových zaměstnanců pomocí správně vedených výběrových řízeních.

Při analýze lidí, analýze velkých souborů dat, a také při benchmarking (stanovování měřítek) a během auditu lidských zdrojů jde v podstatě stále o totéž – o využití informací, které o sobě vytvářejí vaši zaměstnanci od prvního dne práce ve vaší společnosti (a do jisté míry ještě předtím, než vůbec poprvé prošli vstupní bránou vašeho podniku).