Práce s talenty

Plánování nástupnictví Dovednosti pro práci v týmu

Talentovaní lidé jsou nejdůležitějším aktivem každé organizace. Dobrá strategie pro práci s talenty má za následek angažovanější zaměstnance, vyšší výkonnost a lepší celkovou atmosféru v podniku. Naše řešení vám pomohou zavést strategii, díky které bude plnit své cíle.

Se stále rychleji se měnícím světem podnikání a v tvrdé soutěží s konkurencí při vyhledávání, získávání a udržení si nejtalentovanějších lidí je velmi důležité mít dobře vypracovanou strategii pro kvalitní práci s těmito lidskými zdroji, což by měla být jedna z hlavních priorit vaší organizace. Získávání a udržení nejlepších lidí v pravý čas však nikdy nebylo tak náročné, jak je tomu v současnosti.

Výzkumy prokázaly, že organizace s dobrou strategií pro práci s talenty jsou o 31 % úspěšnější při získávání jejich angažovaného intenzívního pracovního nasazení. Fluktuace mezi nejvýkonnějšími jedinci dosahuje jen 1 %.  

Deloitte

Opravdu víte přesně, co vaše organizace potřebuje, aby mohla prosazovat svou strategii a plnila své cíle? Můžete prokázat, jak vaše oddělení přispívá k celkovému finančnímu výsledku společnosti správným zařazováním zaměstnanců a jejich dalším rozvojem?

Dovednost angažovat lidi, kteří jsou považováni za skutečné talenty, je zvláštní tím, že se zpravidla jedná o jedince mimořádně důležité pro organizaci. Proto by jejich udržení a rozvoj měly být strategickými prioritami. Ať již jde o rozvoj současných zaměstnanců, nebo o přivedení nových talentů, musíte přesně definovat "co je vlastně pro organizaci dobré" a zjistit, jak si vaši zaměstnanci stojí v porovnání k takto vytvořené definici dobré výkonnosti  (co vlastně znamená "být dobrým zaměstnancem") a jaký mají potenciál takovou úroveň dosáhnout. Tento proces benchmarking (stanovení měřítka potřebné výkonnosti) poskytne jasnější obraz o existujících talentech ve vaší organizaci a také naznačí nedostatky, s jakými se budete muset vypořádat, jestliže se někteří z vašich nejdůležitějších lidí rozhodnout odejít.

Jak tedy zajistíte, abyste měli úspěšnou strategii pro získávání a udržení potřebných talentů?


Klíčem ke skutečnému úspěchu je propojit svou strategii přímo s cílem organizace. Díky tomu získáte náskok před konkurencí a budete dobře připraveni pro soutěžení na trhu tím, že budete umět rychle využívat každou příležitost, která se vám naskytne. K takovému propojení cílů rovněž patří všestranná podpora zaměstnanců nasměrovaná tak, aby byli ve své práci úspěšní a připraveni i schopni plnit ony stanovené cíle.

Vědět, co podnik přesně potřebuje, aby byl úspěšný, je prvním a základním předpokladem pro zařazení (a udržení) svých nejtalentovanějších a nejvhodnějších jedinců na místa, odkud budou moci naplňovat zmíněný strategický plán. Komplexní strategie pro práci s talenty se nezaměřuje jen na nově přijaté jedince; slouží po celou dobu pracovního cyklu příslušných zaměstnanců. Obsahuje i jejich další vzdělávání nebo převedení do jiné funkce tak, aby plnili zadané úkoly, aniž by to znamenalo nějaké velké výdaje.

Ke klíčovým součástem vaší strategie pro práci s talenty by mělo patřit:

  • propojení strategie s podnikovými cíli
  • výběrové řízení
  • vzdělávání a rozvoj 
  • řízení výkonnosti
  • odměňování a uznání 
  • výkonnost organizace 
  • plánování následnictví 

Jakmile budete mít jasno o cílech a strategickém směřování své organizace, budete moci začít zjišťovat, jaké dovednosti a odbornosti jsou potřebné k úspěšnému postupu kupředu.

Dalším krokem je identifikovat talenty, které již ve své organizaci máte, a vytvořit benchmark (měřítko k porovnávání). U Thomase doporučujeme profilovat osazenstvo podniku tak, aby se u každého jedince zjistily jeho kompetence, silné stránky, "tvrdé" i "měkké" dovednosti a potřeby dalšího vzdělávání.

Díky provedené analýze pak získáte informace potřebné ke správnému pochopení svých lidí. Co motivuje každého jednotlivce? Jaký způsob práce mu vyhovuje? Jaké jsou jeho silné stránky a nedostatky? Jakým způsobem chce komunikovat? Odpovědi na tyto otázky umožní manažerům přizpůsobit se preferencím členům svých týmů a ukládat jim takové úkoly, aby mohli maximálně využívat své silné stránky. Přidělování úkolů nejvhodnějším pracovníkům znamená, že budou ve své roli spokojenější. A také se zvýší jejich produktivita i angažovanost, což bude pro organizaci přínosem - navíc spokojenější lidé budou chtít v podniku zůstat a stoupat ve své profesní kariéře. 

Získané informace vám rovněž pomohou vyhodnotit potřeby dalšího rozvoje napříč celou organizací a budoucí výběrová řízení mohou být zaměřená tak, aby se zaplnily zjištěné mezery.

Správná strategie práce s talenty může vyžadovat větší podporu pro zavádění a zvládání změn i pro další vzdělávání a rozvoj. Uplatňování nové strategie při práci s talenty může vynutit změny. Proto je potřeba tento proces pečlivě naplánovat, aby bylo možné správně odhadnout, zdali je organizace na zavedení změn připravena. Zjistit, co by změnám překáželo a vytvořit plán plynulého přechodu. Má-li se získat maximum z investic vynaložených do strategie pro práci s talenty, musí být vaši manažeři motivováni a dobře vyškoleni pro správné využití nových nástrojů a postupů. Proto budou požadavky na jejich další vzdělávání a rozvoj ještě vyšší než ty, které bude obsahovat zmíněná strategie.

Jednotný přístup ke všem talentovaným lidem úspěch nepřinese. Zásadně důležité je přistupovat ke každému zaměstnanci individuálně a správně pochopit jeho specifické potřeby. Naše řešení vám pomohou vytvořit, formulovat a prosazovat strategii, která bude odpovídat cílům vaší organizace.