Čím se musí vyznačovat skutečně velký manažer

Jaký dopad má osobnost na potenciál k vedení...Co vyžaduje stát se olympijským vítězem v Kor...

Hodně se diskutuje o tom, zdali se člověk manažerem rodí nebo stává, ale ať již je na to odpověď jakákoliv, skutečně výkonní manažeři mají řadu společných vlastností. O jaké vlastnosti se tedy u dobrého manažera jedná?

Emoční inteligence

Jednou z mých hlavních zkušeností z pracovního prostředí je, že lidé odcházejí kvůli svým nadřízeným, ne od firem či společností. Čím se tedy vyznačuje dobrý vedoucí? Rozdíl mezi přijatelným nadřízeným a vynikajícím vedoucím často spočívá v emoční inteligenci. Emoční inteligence je schopnost rozpoznat a ovládat své vlastní emoce a rovněž emoce ostatních.

Jaké složky emoční inteligence jsou tedy tak důležité pro účinné vedení?

  • Vlastní sebeuvědomění – silné vůdčí typy si uvědomují své vlastní emoce a jaký dopad mají na ostatní. Dokáží své emoce kontrolovat a přizpůsobovat situacím, nenechají se strhnout k nevhodným reakcím při konfrontaci s výzvami a když narazí na odpor.
  • Motivace – skutečně schopní lídři jsou motivovaní, odhodlaní odvádět kvalitní práci a důsledně směřovat k plnění svých vlastních cílů i úkolů svého týmu a samozřejmě i k plnění záměrů a cílů celé společnosti.
  • Empatie – u nadřízených je empatie jenou z nejdůležitějších potřebných vlastností. Vedoucí totiž musí umět rozpoznat, co motivuje nebo zneklidňuje ostatní, jen v takovém případě je může úspěšně vést a řídit. Empatického vedoucího lidé považují za chápavého a rozumného člověka.
  • Společenské povědomí – lídři, kteří se vyznačují dobrými sociálními dovednostmi, dokáží zvládat emoce ostatních, což je velmi důležité např. při zavádění změn nebo řešení konfliktů. Umí dobře navazovat a udržovat silné vztahy, které jsou pro vedení a řízení nepostradatelné.

Vědeckým výzkumem se prokázalo, že vysoká emoční inteligence se častěji vyskytuje u vrcholových manažerů s dlouhou praxí ve vedoucích funkcích, obzvláště u těch lídrů, kteří se vyznačují vysokou všeobecnou emoční inteligencí, pohodou, sebeovládáním a společenskostí (Siegling, Nielsen & Petrides, 2014).

Týmová spolupráce

Má-li se podnik úspěšně rozvíjet, musí jeho lídr vědět, jak účinně spolupracovat s ostatními, obzvláště se svými kolegy z vedení a s členy svého týmu. První krok k úspěšné týmové spolupráci se skládá z dvou předpokladů: rozumět sobě samému a rozumět jeden druhému.

Lídři, kteří si dobře uvědomují, jak se chovají oni sami i členové jejich týmů, jak komunikují, jaké jsou jejich silné stránky i nedostatky a co je motivuje, mají k dispozici nástroje, pomocí kterých mohou se svými týmy úspěšně spolupracovat. Vědí, jak mají upravovat své chování, aby od lidí ze svého okolí dostali to nejlepší, neboť dokáží "oslovit" jejich motivátory.

Silní vůdci často praktikují účastnický způsob vedení a do stanovování strategie a cílů zapojují ostatní členy týmu. Lidem kolem sebe svěřují odpovědnost za plnění celopodnikových cílů i za způsob, jakým se jich má dosáhnout. Tato společenská interakce na pracovišti posiluje vzájemnou důvěru, kreativitu a inovace (Ellonen, Blomqvist a Puumalainen, 2008).

Přizpůsobivost

Od vedoucích se často požaduje, aby se přizpůsobili měnícímu se prostředí ve své organizaci a/nebo všeoobecně se vyvíjejícímu světu podnikání. Správné a účinné vedení znamená umět vytvářet strategii pro úspěšné plnění požadavků souvisejích s měnícími se situacemi a být ochoten přijímat nové myšlenky nebo způsoby práce. Silní lídři jsou kreativní a dokáží posuzovat věci s nadhledem - neustále hledají možnosti pro další a nové inovace všude tam, kde je to jen trochu možné, a vedou k tomu i lidi ze svého okolí. K nejdůležitějším vlastnostem úspěšných vedoucích je schopnost zachovat klid a chovat se racionálně v nestálém a prakticky neustále se měnícím prostředí. Ve zprávě vydané vydané Národní nadací pro vědu, techniku a umění (NESTA) se uvádí, že některé ze shora uvedených charakteristických rysů kladně ovlivňují lidi tak, že ke své práci přistupují inovativním způsobem (Patterson, Kerrin a Gatto-Roissard, 2009). 

Přizpůsobiví vedoucí:

  • často kladou otázky a jsou ochotni učit se novým věcem
  • vědí o sobě, jak reagují na změny a jak mají podle potřeby upravit nebo usměrnit své chování 
  • jsou otevřeni novým způsobům myšlení i práce 
  • rychle zjistí, kde něco nefunguje a dokáží pohotově sjednat nápravu  

Chcete zjistit, kdo se ve vaší organizaci vyznačuje těmito doslova neocenitelnými vlastnostmi? Nebo hledáte způsob, jak pomoci svým nynějším vedoucím, aby si takové dovednosti posílili? Zavolejte nám na 602 750 396​ nebo nám zašlete e-mail na info@thomasint.cz, abychom se společně zamysleli, jak vám můžeme pomoci. 

Literatura:

Siegling, A.B. Nielsen, C. and Petrides, K.V. (2014). Trait emotional intelligence and leadership in a European multinational company. PAID, 65: 65-68.

Ellonen, K. Blomqvist, K. & Puumalainen, K. (2008). The role of trust is organizational
innovativeness. European Journal of Innovation Management. 11(2): 160-181.

Patterson, F. Kerrin, M. and Gatto-Roissard, G. (2009). Characteristics and Behaviours of
Innovative people in Organisations. London: NESTA. 33.