TEIQue Vzdělání

AOP SportTEIQue Sport

Dotazník na povahovou emoční inteligenci (TEIQue) vám ukáže, jak vaši studenti chápou a zvládají své vlastní emoce, jak si vykládají emoce jiných lidí a jak na ně reagují, ale také jak tyto poznatky využívají v oblasti udržování vztahů s ostatními.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Emoční inteligence
Typ: Normativní psychometrické hodnocení
Čas: 25-35 minut

TEIQue poskytne mladým lidem informace, které potřebují, aby dokázali podávat dobré výkony v dnešním složitém a silně konkurenčním prostředí. Vám, vašim učitelům i studentům se dostane nástrojů, díky kterým poznají své silné stránky a nedostatky, jak reagují na tlak, jak dokáží navazovat a udržovat nové vztahy a jak jsou iniciativní i přizpůsobiví. 

TEIQUE_Sample1.jpg

TEIQue se používá u studentů: 

  • k posílení jejich schopností vypořádat se s dnešním velmi konkurenčním prostředím 
  • k posílení jejich schopností vést, dobře spolupracovat s ostatními a budovat si silné vztahy 
  • ke zjišťování jejich silných stránek, ale také oblastí, v kterých by se měli zlepšit
  • k zlepšování jejich všeobecné angažovanosti za účelem dosahování vyšších cílů

TEIQue se používá u personálu/zaměstnanců: 

  • ke zlepšování jejich dovedností vést, spolupracovat s ostatními a vytvářet si silné vztahy
  • ke zjišťování silných stránek, ale i oblastí, v kterých by mělo dojít k zlepšení 
  • pro vedení studentů k silnějšímu pocitu sounáležitosti se svou institucí a k posílení jejich pracovní/studijní disciplíny 
  • k posílení všeobecné angažovanosti 

Dotazník na povahovou emoční inteligenci (TEIQue) byl vytvořen a neustále je aktualizován K. V. Petridesem, PhD, z Londýnské psychometrické laboratoře, která je nyní součástí University College London. Je to jeden ze světově nejlépe prověřených a nejpoužívanějších psychometrických nástrojů. Více informací o vědeckém základě TEIQue získáte na www.psychometriclab.com.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odkaz od St Benedict's Secondary School.

Autor testu: K. V. Petrides, PhD
Rok vytvoření: 1998 - dosud 
 

Základ a teorie:

Dotazník na povahovou emoční inteligenci (TEIQue) byl vytvořen a neustále je aktualizován K. V. Petridesem, PhD, z Londýnské psychometrické laboratoře (www.psychometriclab.com), která je nyní součástí University College London UCL..

TEIQue vychází z teorie povahové emoční inteligence (povahové EI) definované a rozpracované K. V. Petridesem. Tato teorie chápe zmíněný psychologický konstrukt (povahovou EI) jako konstelaci emočního sebevnímání existujícího v nižších hladinách hierarchií osobnosti. Povahová EI poskytuje komplexní náhled na rozsah a funkčnost emočních aspektů osobnosti, což znamená, že se tímto nástrojem zevrubně vyhodnocuje svět emocí příslušného jedince.

K dalším psychologickým charakteristickým rysům TEIQue patří skutečnost, že se tímto nástrojem hodnotí naše přesvědčení o vlastních emočních schopnostech (např. jak dalece jsme přesvědčeni, že chápeme a zvládáme své vlastní emoce, ale i emoce jiných lidí). Tato přesvědčení jsou silnými signály široké škály různých druhů chování a reakcí, z nichž mnohé hrají velmi důležitou roli v pracovním prostředí (ovlivňují pracovní výkonnost, uspokojení z vykonávané práce, zvládání pracovního stresu, schopnost vést a pozitivně reagovat na vedení, věrnost vlastní organizaci, práci v týmu atd.).  

Formát:

TEIQue dotazník, který hodnocený jedinec vyplňuje formou odpovědí na Likertově stupnici od 1 do 7 (1 'zcela nesouhlasím' až 7 'zcela souhlasím') na 153 specifických výroků. 

Spolehlivost a platnost:

Dotazník TEIQue byl zaregistrován Britskou psychologickou společností (BPS) poté, co byl přezkoumán podle odborných kritérií stanovených Evropskou komisí pro testy a testování, která je členem Evropské federace psychologických společností. Více informací o vědeckém základě dotazníku TEIQue, včetně různých vědeckých studií a bibliografie, získáte na www.psychometriclab.com.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odkaz od St Benedict's Secondary School.