AOP

PAC SportUkazatel vysokého potenciálu

Za pouhých 8 minut poskytne Analýza osobního profilu (AOP) přesný náhled na chování hodnoceného člověka při práci. Toto hodnocení odpoví na otázky jako: Jaké jsou silné stránky a nedostatky tohoto jedince?Jakým způsobem komunikuje? Je iniciativní? Co jej motivuje?

PřehledVěda

Co se hodnotí: Chování 
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení
Čas: 8 minut

 Psychometrické hodnocení AOP Thomas poskytuje přesný náhled na chování lidí při práci, což vám významně zpřesní informace potřebné při výběrových řízeních, ale i při práci s lidmi všeobecně. Získáte mnohem větší jistotu, jak správně investovat prostředky do dalšího vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců, a pochopíte, jak lze zvýšit jejich pracovní morálku, což zároveň sníží nebezpečí fluktuace. 

Tento nástroj vám umožní strávit méně času na vedení a řízení lidí s nedostatečnou výkonností a zároveň se více soustředit na jedince, kteří vaše podnikání skutečně posunují kupředu. Vyplnit hodnocení AOP Thomas trvá pouhých 8 minut. Poté získáte úvodní profil, ve kterém jsou uvedeny silné stránky i nedostatky hodnoceného, jeho způsob komunikace, přínos pro podnikání, co jej motivuje, jeho hlavní obavy a jak se chová pod tlakem. 
 
Jakmile se vyhotoví AOP, okamžitě získáte přístup k 18 dalším zprávám, které vám umožňují přiřazovat správné typy lidí k vhodným zaměstnáním/funkcím, filtrovat obdržené životopisy, vést, řídit, rozvíjet a školit své lidi.

PPA-Sample-(1).jpg

AOP Thomas se používá: 

  • k vyhledávání a získávání správných typů lidí 
  • pro zlepšení komunikace 
  • k motivaci a vyšší angažovanosti zaměstnanců
  • ke zjišťování oblastí, které je nutno zlepšit 
  • k vedení a řízení směrem k vyšší výkonnosti 

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Virgin Trains.

 Autor testu: Thomas M. Hendrickson

Rok vytvoření: 1958 

 

Základ a teorie:

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let minulého století rozpracoval dr. Thomas Hendrickson teorii Williama Moultona Marstona DVSO a vytvořil Analýzu osobního profilu (AOP) pro zjišťování chování lidí na pracovišti.

V původní Marstonově teorii se tvrdilo, že veškeré lidské konání vychází z emocí a je vlastně biosociální reakcí na vstřícné nebo odmítavé prostředí. Takové chování určuje, jak vlastně člověk v prostředí působí a jak s ním spolupracuje nebo nespolupracuje. Konkrétně se ve zmíněné teorii uvádělo, že reakce člověka na prostředí se projevují ve čtyřech základních směrech: jedná se o sklon k dominanci, ovlivňování, stálosti a ochotě přizpůsobit se. V roce 1928 vydal Marston svou knihu 'Emoce normálních lidí', ve které podrobně popsal svou teorii lidského vědomí.

Pomocí AOP se zjišťuje, zdali jedinec reagující na situace na pracovišti považuje takové prostředí za přátelské nebo odmítavé, a také zdali je jeho odezva na pracovní prostředí spíše aktivní nebo pasivní. Lidské chování se zde definuje formou sklonu ke čtyřem osobnostním rysům, kterými jsou: Dominance, Vliv, Stálost a Ochota přizpůsobit se.   

Formát:

Thomas AOP je nástroj spočívající na nuceném výběru adjektiv, při kterém se používá ipsativní referenční metoda – to znamená, že člověk hodnotí sám sebe a neporovnává se s žádnou skupinou. Od hodnoceného jedince se vyžaduje, aby vybral jedno adjektivum, které jej popisuje nejlépe, a jeden výraz, který jej vystihuje nejméně.

Při vyplňování AOP se vybírají dvojice charakteristických adjektiv z nabídnutých čtyřslovných skupin popisných výrazů. Hodnocený vybírá z každé čtveřice jeden výraz, který ho podle jeho vlastního názoru popisuje nejlépe, a jeden výraz, který jej vystihuje nejméně. Tento postup se opakuje 24krát, což znamená, že se provede 48 výběrů z celkem 96 slov.

AOP se provádí elektronicky prostřednictvím webové stránky nebo klasickou formou tužkou na papíře. Společnost Thomas International vytvořila rovněž nástroj AOP+, který se hodí pro lidi s dovedností číst na úrovni od věku 11+ a pro kandidáty, kteří sice umí plynně anglicky, ale jejichž prvním jazykem není angličtina a do jejichž jazyka nebyl zatím dotazník přeložen..

Spolehlivost a platnost:

Thomas AOP byla předmětem velice přísného vědeckého testování, aby se prověřila její spolehlivost a validita jako psychologického hodnocení.  Nástroj AOP byl zaregistrován Britskou psychologickou společností (BPS) poté, co byl přezkoumán podle odborných kriterií stanovených Evropskou komisí pro testy a testování, která je členem Evropské federace psychologických společností.

Společnost Thomas International pokračuje v dalších výzkumech psychometrických nástrojů vycházejících z AOP a v tomto směru úzce spolupracuje s Psychometrickým střediskem při Univerzitě Cambridge http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Virgin Trains.