AOP Vzdělání

360 SportAOP Sport

Za pouhých 8 minut poskytne Analýza osobního profilu (AOP) přesný náhled na chování vašich studentů. Toto hodnocení odpoví na otázky jako: Jaké jsou jejich silné stránky a nedostatky a v čem by se měli zlepšit? Jakým způsobem komunikují? Co je motivuje?

PřehledVěda

Co se hodnotí: Chování 
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení
Čas: 8 minut

 Psychometrické hodnocení AOP Thomas poskytuje přesný náhled na chování mladých lidí. Toto hodnocení nabízí jedinečný spojovací článek mezi vzděláním a praxí, a sice zjištěním silných stránek, které mohou mladí lidé využít pro své vzdělání tak, aby se rozhodli pro správný typ studia s následným vhodným zaměstnáním.      

Zpráva AOP poskytne obsáhlé informace o silných stránkách, obavách, frustracích, ale i motivátorech hodnoceného jedince, navíc se v ní uvádí i oblasti, ve kterých by se měl změnit/zlepšit.

AOP se používá: 

  • k lepšímu pochopení sebe sama a pro posílení sebedůvěry
  • jako pomůcka při rozhodování, jakým profesním směrem se má hodnocený vydat 
  • ke zlepšení komunikativních dovedností 
  • ke zlepšení chování a postojů  
  • k posilování snah dosahovat stanovené cíle  

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Larbert High School.

Autor testu: Thomas M. Hendrickson

Rok vytvoření: 1958 

 

Základ a teorie:

Koncem padesátých let a začátkem šedesátých let minulého století rozpracoval dr. Thomas Hendrickson teorii Williama Moultona Marstona DVSO a vytvořil Analýzu osobního profilu (AOP) pro zjišťování chování lidí na pracovišti.

V původní Marstonově teorii se tvrdilo, že veškeré lidské konání vychází z emocí a je vlastně biosociální reakcí na vstřícné nebo odmítavé prostředí. Takové chování určuje, jak vlastně člověk v prostředí působí a jak s ním spolupracuje nebo nespolupracuje. Konkrétně se ve zmíněné teorii uvádělo, že reakce člověka na prostředí se projevují ve čtyřech základních směrech: jedná se o sklon k dominanci, ovlivňování, podřízenosti a ochotě přizpůsobit se. V roce 1928 vydal Marston svou knihu 'Emoce normálních lidí', ve které podrobně popsal svou teorii lidského vědomí.

Pomocí AOP se zjišťuje, zdali jedinec reagující na situace na pracovišti považuje takové prostředí za přátelské nebo odmítavé, a také zdali je jeho odezva na pracovní prostředí spíše aktivní nebo pasivní. Lidské chování se zde definuje formou sklonu ke čtyřem osobnostním rysům, kterými jsou: Dominance, Vliv, Stálost a Ochota přizpůsobit se.   

Formát:

Thomas AOP je nástroj spočívající na nuceném výběru adjektiv, při kterém se používá ipsativní referenční metoda – to znamená, že člověk hodnotí sám sebe a neporovnává se s žádnou skupinou. Od hodnoceného se vyžaduje, aby vybral jedno adjektivum, které jej popisuje nejlépe, a jeden výraz, který jej vystihuje nejméně.

Při vyplňování AOP se vybírají dvojice charakteristických adjektiv z nabídnutých čtyřslovných skupin popisných výrazů, přičemž hodnocený vybírá z každé čtveřice jeden výraz, který jej podle jeho vlastního názoru popisuje nejlépe, a jeden výraz, který jej vystihuje nejméně. Tento postup se opakuje 24krát, což znamená, že se provede 48 výběrů z celkem 96 slov.

AOP se provádí elektronicky prostřednictvím webové stránky nebo klasickou formou tužkou na papíře. Společnost Thomas International vytvořila rovněž nástroj AOP+ pro lidi s dovedností číst na úrovni od věku 11+ a pro kandidáty, kteří sice umí plynně anglicky, ale jejichž prvním jazykem není angličtina a do jejichž jazyka nebyl zatím dotazník přeložen.

Spolehlivost a platnost:

Thomas AOP byla předmětem velice přísného vědeckého testování, aby se prověřila její spolehlivost a validita jako psychologického hodnocení. Nástroj AOP byl zaregistrován Britskou psychologickou společností (BPS) poté, co byl přezkoumán podle odborných kriterií stanovených Evropskou komisí pro testy a testování, která je členem Evropské federace psychologických společností.

Společnost Thomas International pokračuje v dalších výzkumech psychometrických nástrojů vycházejících z AOP a v tomto směru úzce spolupracuje s Psychometrickým střediskem při Univerzitě Cambridge http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Larbert High School.