Ukazatel vysokého potenciálu

AOPGIA

Ukazatel vysokého potenciálu (angl. zkratka HPTI) odhaluje povahové rysy osobnosti a naznačuje, jak dalece budou odpovídat potřebám určité pracovní role, např. výkonné funkci ve vrcholovém vedení. Díky poznání osobnosti hodnoceného člověka a na základě zjištění, jak bude spolupracovat s ostatními, můžete začít využívat jeho silné stránky a zlepšovat oblasti, v kterých má nedostatky - jen tak lze naplno využít jeho potenciál v práci, pro kterou se hodí.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Osobnost a potenciál 
Typ: Normativní psychometrické hodnocení 
Čas: 10 minut

Ukazatel vysokého potenciálu (HPTI) vám poskytne náhled na povahové rysy osobnosti a naznačí, jak se bude hodnocený člověk hodit do dané role nebo funkce. Pomůže vám zajistit, abyste měli správné lidi ve správných rolích a také se dozvíte, jak se mohou tito lidé dále rozvíjet, aby naplno využili svůj potenciál. 

Ukazatel vysokého potenciálu pro vedení: 

Ukazatel vysokého potenciálu pro vedení podpoří vaše stávající lídry tak, aby ze sebe vydávali to nejlepší, čeho jsou schopni a zároveň tímto ukazatelem získáte objektivní nástroj pro vyhledávání a výchovu svých lídrů budoucí generace.

Ukazatel vysokého potenciálu pro vedení používejte:

 • pro sestavování plánu rozvoje svých vedoucích 
 • ke zlepšování týmové práce mezi vedoucími 
 • jako podklad při plánování nástupnictví 
 • k získání větší jistoty při výběrových řízeních zaměřených na absolventy škol 
 • k posilování angažovanosti zaměstnanců díky silnějším a přesvědčivějším lídrům a manažerům
 • k udržení si budoucích "hvězd" jejich přípravou a výchovou pro práci ve vrcholových funkcích

Autoři testu: Ian MacRae a Adrian Furnham
Rok vytvoření: 2006 až dosud 


Základ a teorie: 

Ukazatel vysokého potenciálu (HPTI) vytvořili Ian MacRae a Adrian Furnham na Univerzitní koleji Londýn (University College London - UCL) a ve společnosti High Potential Psychology Ltd. (s.r.o.)

Thomasův ukazatel vysokého potenciálu byl sestaven na základě modelu optimalizace; tento model předpokládá, že osobnostní charakteristické rysy člověka lze považovat za ‘optimální’, jestliže odpovídají požadavkům spojovaným s výkonem určité role nebo funkce, např. člena vrcholového vedení.

Osobnostní rysy zjišťované a měřené ukazatelem vysokého potenciálu jsou:

 • svědomitost
 • přizpůsobivost
 • zvídavost
 • ochota riskovat 
 • přijatelnost nejednoznačnosti 
 • soutěživost

Odpovědi hodnoceného člověka při zjišťování ukazatele vysokého potenciálu vyzní jako míra každého ze 6 shora uvedených charakteristických rysů formou jedné ze čtyř možností: nízká, mírná, optimální nebo přílišná. Příliš mnoho nebo příliš málo charakteristického rysu má výhody i nevýhody. Určité úrovně (míry, rozsahy) charakteristických rysů mohou naznačovat vysoký potenciál úspěšnosti nebo naopak mohou znamenat, že "vykolejí" osobu, která by jinak mohla být úspěšná.

Formát:

Thomasův ukazatel vysokého potenciálu (HPTI) je dotazník, který hodnocený jedinec vyplňuje formou odpovědí na Likertově stupnici od 1 do 7 (1 ‘zcela nesouhlasím’ až 7 ‘zcela souhlasím) na 78 specifických výroků. Vyplnění tohoto dotazníku trvá přibližně 10 minut.

Spolehlivost a platnost:

Ukazatel vysokého potenciálu (HPTI) byl vyvíjen řadu let týmem expertů, profesionálů a praktických uživatelů v rámci výzkumných programů ve spolupráci s vědci z Univerzitní koleje Londýn a psychologické společnosti High Potential Psychology Ltd.

Tento ukazatel vysokého potenciálu byl rozsáhle ověřován a optimalizován pro použití na pracovištích poté, co byl psychometricky vyzkoušen tisící účastníků, přičemž se získané údaje zpracovávaly nejpokročilejšími statistickými metodami.