Engage

TEIQueEngage Vzdělání

Thomas Engage vám umožní zjistit úrovně angažovanosti v organizaci a naznačí akce, které je třeba učinit, aby se dostavilo potřebné zlepšení.

PřehledVěda

Hodnocení: Angažovanost na pracovišti 

Typ: Dotazník
Čas: 5 minut

Thomas Engage je průzkum systémem on-line, kterým se zjišťuje a měří angažovanost zaměstnanců vaší organizace na pracovišti. To vám umožní lépe využít skutečně angažovaný personál. Prakticky zaměřené otázky směřují k nalezení řešení a mají za následek až provokativní reakce a nápady. Ale také kritickou diskusi potřebnou k zajištění dlouhodobé trvalé angažovanosti a z toho plynoucích výhod, jakými jsou vyšší produktivita, intenzívnější zájem o práci, pocit větší pohody, i vyšší výnosy a zisky.

Thomas Engage měří angažovanost na pracovišti: co si lidé myslí o práci, kterou vykonávají, a jaký z ní mají pocit, jaký vztah mají ke svým spolupracovníkům a ke společnosti, pro kterou pracují. Toto hodnocení odhalí silné oblasti v organizaci, ale i její slabá místa, např. týmy, oddělení nebo celé useky, které jsou skutečně angažované a/nebo naopak ty, které vykazují v tomto směru nedostatky a potřebují podporu. Také se zde porovnává vlastní společnost s jinými organizacemi a doporučují kroky a akce potřebné učinit k provedení změn a ke zlepšení současného stavu.

Engage vytvořil Mark Slaski na základě pětiletého výzkumu zaměřeného na angažovanost na pracovišti. Toto hodnocení vychází z teorie psychologie skupin a používá se ke zjišťování a měření sedmi klíčových faktorů ovlivňujících pracovní angažovanost.

 1. Možnost vyjádřit svůj názor
 2. Pospolitost
 3. Výzva
 4. Svoboda
 5. Srozumitelnost
 6. Uznání
 7. Růst

Engage-example.jpgVýzkum provedený u více než 150 skupin z nejrůznějších organizací ukázal, že ve společnostech, kde byla zjištěna vysoká pracovní angažovanost existuje také větší pohoda a hlubší zájem o prováděnou práci, proto takové společnosti dosahují i vyšší výkonnost.

Thomas Engage umožní vaší společnosti provést "zdravotní vyšetření", jehož výsledkem bude mapa 3-D znázorňující anagažovanost ve vaší organizaci. Zjištěný výstup je snadno pochopitelný a jeho použití přináší rychlé výsledky. Nejdůležitější ze všeho je však skutečnost, že se získají cenné informace, díky kterým může management provést trvalé změny.

Hodnocení Thomas Engage použijte: 

 • ke zjištění oblastí, kde je vaše organizace silná a kde máte nedostatky 
 • k porovnání úrovní angažovanosti napříč skupinami/úseky ve své organizaci
 • k porovnání vaší společnosti s jinými organizacemi 
 • ke zjištění stupně pohody ve vaší společnosti  
 • ke zjištění způsobů vedení a řízení napříč vaší organizací  
 • k zavedení účinných a tralých změn vedoucích k vyšší výkonnosti v rámci vašeho podnikání

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu Buckinghamshire Business First testimonial.

Autor testu: Mark Slaski
Rok vytvoření: 2009

Základ a teorie:

Thomas Engage (původně se toto hodnocení nazývalo Dotazník na pracovní angažovanost) vytvořil Mark Slaski na  University of Hertfordshire v roce 2009. Slaski založil svůj výzkum a vývoj na psychosociální teorii pracovní angažovanosti – a sice na skutečnosti, že angažovanost je přímá reakce na vztahy, jaké máte na pracovišti, a také na roli, kterou zastáváte a na odměny, kterých se vám na pracovišti dostává.

Thomas Engage bylo vytvořeno použitím kvalitativní i kvantitavní metody. Nejdříve byly sestaveny cílové skupiny ze státních a soukromých organizací za účelem sledovat u nich pozitivní a negativní aspekty práce. Kvalitativní analýza těchto cílových skupin se provedla pomocí dotazníku obsahujícího 28 položek.

Dále se pomocí dotazníku provedly statistické analýzy sedmi základních faktorů ovlivňujících pracovní angažovanost. Těmito faktory jsou: možnost vyjádřit svůj názor, pospolitost, výzva, svoboda, srozumitelnost, uznání a růst.

Zmíněný sedmifaktorový model angažovanosti má velký praktický význam pro psychology zabývající se psychologií práce, ale i pro organizace, které si přejí maximalizovat výsledky/výkonnost svého podnikání. Zjistí tak silné oblasti vlastního podniku, ale i jeho slabá místa, a to na různých organizačních stupních, např. u týmů, oddělení i větších úseků. Díky těmto informacím se získá návod k provedení konkrétních opatření vedoucích k vyšší angažovanosti, větší pohodě a vyšší pracovní výkonnosti.

Formát:

Dotazník Thomas Engage tvoří 28 výroků. Příslušný jedinec vyplňující dotazník musí vyznačit frekvenci určité zkušenosti na Likertově stupnici číslicí od 1 až 7 (1 znamená 'nikdy' a 7 znamená 'vždy'). Po těchto 28 otázkách následují další dvě předem stanovené otázky s možností odpovědět na ně volným textem. V závěru dotazníku se od vyplňujícího jedince žádá potvrzení několika demografických faktorů.

Spolehlivost a platnost:

Původní dotazník Thomas Engage obsahující 28 položek byl vyzkoušen na více než 2 500 jedincích, aby se získaly údaje pro kvantitativní analýzy. Pro výběr se použily různé strategie, včetně volby vzorků na základě výhodnosti a náhodných shluků. Celkový vzorek sestával z 65 % mužů a 34 % žen ve věku od 7 do 67 let. 

Psychometrická analýza získaných údajů prokázala velmi vysokou interní konzistenci dotazníku WEQ28 (Cronbachova alfa= 0,96) i velmi dobrou validitu konstruktu potvrzující jednorozměrnost stupnice. Strukturální rovnice modelu (SEM) ukázala vysokou validitu konstruktu finálního modelu, přičemž každá varianta výstupu dokázala přesvědčivě vysvětlit i velké rozdíly v angažovanosti. Výsledky analýzy obsahu odpovědí na dvě otevřené otázky validitu těchto výsledků potvrdily.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu Buckinghamshire Business First testimonial.