Engage Vzdělání

EngageEngage Sport

Thomas Engage vám umožní zjistit úrovně angažovanosti ve vaší škole/fakultě a naznačí akce, které je třeba učinit, aby se dostavilo potřebné zlepšení.

PřehledVěda

Hodnocení: Angažovanost na pracovišti 
Typ: Dotazník
Čas: 5 minut

Thomas Engage je průzkum systémem on-line, kterým se zjišťuje a měří angažovanost ve vaší škole/fakultě. To vám umožní lépe pracovat se skutečně angažovanými studenty i zaměstnanci.  

Engage_Screen_800W.jpg

Prakticky zaměřené otázky směřující k nalezení řešení mají za následek až provokativní reakce a nápady, ale také kritickou diskusi potřebnou k zajištění trvalých změn a neustálého vývoje. Vyšší angažovanost ve vaší škole/fakultě prospěje jak studentům, tak i zaměstnancům; studentům pomůže plně využít jejich potenciál.

Hodnocení Thomas Engage použijte: 

  • ke zjištění silných stránek, ale i nedostatků 
  • k porovnání úrovní angažovanosti napříč skupinami/sekcemi ve vaší škole/fakultě 
  • k porovnání vaší instituce s jinými školami/fakultami - co se týče pohody a spokojenosti personálu a učitelů  
  • ke zjištění způsobů vedení a řízení vaší školy/fakulty  
  • k zavedení účinných a trvalých změn vedoucích k vyšší výkonnosti celé vaší instituce

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu Buckinghamshire Business First testimonial.

Autor testu: Mark Slaski
Rok vytvoření: 2009

Základ a teorie:

Thomas Engage (původně se toto hodnocení nazývalo Dotazník na pracovní angažovanost) vytvořil Mark Slaski na  University of Hertfordshire v roce 2009. Slaski založil svůj výzkum a vývoj na psychosociální teorii pracovní angažovanosti – a sice na skutečnosti, že angažovanost je přímá reakce na vztahy, jaké máte na pracovišti, a také na roli, kterou zastáváte a na odměny, kterých se vám na pracovišti dostává.

Thomas Engage bylo vytvořeno použitím kvalitativní i kvantitavní metody. Nejdříve byly sestaveny cílové skupiny ze státních a soukromých organizací za účelem sledovat u nich pozitivní a negativní aspekty práce. Kvalitativní analýza těchto cílových skupin se provedla pomocí dotazníku obsahujícího 28 položek.

Dále se pomocí dotazníku provedly statistické analýzy sedmi základních faktorů ovlivňujících pracovní angažovanost. Těmito faktory jsou: možnost vyjádřit svůj názor, pospolitost, výzva, svoboda, srozumitelnost, uznání a růst.

Zmíněný sedmifaktorový model angažovanosti má velký praktický význam pro psychology zabývající se psychologií práce, ale i pro organizace, které si přejí maximalizovat výsledky/výkonnost svého podnikání, protože se tak zjistí silné oblasti vlastního podniku, ale i jeho slabá místa, a to na různých organizačních stupních, např. u týmů, oddělení i větších úseků. Díky těmto informacím se získá návod k provedení konkrétních opatření vedoucích k vyšší angažovanosti, větší pohodě a vyšší pracovní výkonnosti.

Formát:

Dotazník Thomas Engage tvoří 28 výroků. Příslušný jedinec vyplňující dotazník musí vyznačit frekvenci určité zkušenosti na Likertově stupnici číslicí od 1 až 7 (1 znamená 'nikdy' a 7 znamená 'vždy'). Po těchto 28 otázkách následují další dvě předem stanovené otázky s možností odpovědět na ně volným textem. V závěru dotazníku se od vyplňujícího jedince žádá potvrzení několika demografických faktorů.

Spolehlivost a platnost:

Původní dotazník Thomas Engage obsahující 28 položek byl vyzkoušen na více než 2 500 jedincích, aby se získaly údaje pro kvantitativní analýzy. Pro výběr se použily různé strategie, včetně volby vzorků na základě výhodnosti a náhodných shluků. Celkový vzorek sestával z 65% mužů a 34% žen ve věku od 7 do 67 let. 

Psychometrická analýza získaných údajů prokázala velmi vysokou interní konzistenci dotazníku WEQ28 (Cronbachova alfa= 0,96) i velmi dobrou validitu konstruktu potvrzující jednorozměrnost stupnice. Strukturální rovnice modelu (SEM) ukázala vysokou validitu konstruktu finálního modelu, přičemž každá varianta výstupu dokázala přesvědčivě vysvětlit i velké rozdíly v angažovanosti. Výsledky analýzy obsahu odpovědí na dvě otevřené otázky validitu těchto výsledků potvrdily.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu Buckinghamshire Business First testimonial.